Hôm nay, ngày 26/05/2019
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

(Trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết Website
Công báo
Văn bản chờ đăng công báo
Văn bản QPPL
Văn bản theo lĩnh vực
Văn bản hết hiệu lực
v
v
v
v
Ngày ban hànhTrích yếu nội dungHiệu lực
23/05/2019 Quyết Định 299/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của VP UBND tỉnh
23/05/2019 Quyết Định 300/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội
21/05/2019 Quyết Định 298/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
20/05/2019 Quyết Định 297/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
13/05/2019 Quyết Định 277/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
13/05/2019 Quyết Định 278/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
13/05/2019 Quyết Định 279/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
13/05/2019 Quyết Định 277/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
13/05/2019 Quyết Định 280/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
13/05/2019 Quyết Định 281/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
13/05/2019 Quyết Định 282/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
13/05/2019 Quyết Định 283/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội
06/05/2019 Quyết Định 273/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình
03/05/2019 Quyết Định 259/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội
03/05/2019 Quyết Định 257/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
1234