Hôm nay, ngày 22/01/2019
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

(Trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết Website
Công báo
Văn bản chờ đăng công báo
Văn bản QPPL
Văn bản theo lĩnh vực
Văn bản hết hiệu lực
v
v
v
v
Ngày ban hànhTrích yếu nội dungHiệu lực
16/01/2019 Quyết Định 54/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình.
10/01/2019 Quyết Định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
09/01/2019 Quyết Định 26/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ công bố quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí
09/01/2019 Quyết Định 52/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v.v ban hành quy trình thực hiện một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và Công ty TNHH MTV Điện Lực Ninh Bình trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
09/01/2019 Quyết Định Số: 55/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019
09/01/2019 Quyết Định Số: 56/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019
09/01/2019 Quyết Định Số: 54/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v.v chuyển chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã từ Sở Nội vụ sang VP UBND tỉnh.
05/01/2019 Quyết Định Số: 22/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v.v phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình năm 2019
05/01/2019 Quyết Định Số: 1647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình
04/01/2019 Quyết Định Số: 05/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành Chương trình công tác năm 2019