Hôm nay, ngày 19/03/2019
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

(Trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết Website
Công báo
Văn bản chờ đăng công báo
Văn bản QPPL
Văn bản theo lĩnh vực
Văn bản hết hiệu lực
v
v
v
v
Ngày ban hànhTrích yếu nội dungHiệu lực
15/03/2019 Quyết Định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành
08/03/2019 Quyết Định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành Đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
08/03/2019 Quyết Định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành đơn giá sản phẩm Xây dựng CSDL đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
04/03/2019 Quyết Định 150/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
28/02/2019 Quyết Định 144/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2017-2018
27/02/2019 Quyết Định 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình
31/01/2019 Quyết Định 126/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình
31/01/2019 Quyết Định 240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Bình năm 2019
25/01/2019 Quyết Định 104/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
25/01/2019 Quyết Định 106/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v danh mục Văn bản QPPL do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành năm 2019 được phân cấp tại Luật
25/01/2019 Quyết Định 105/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục Văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2018
16/01/2019 Quyết Định 54/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình.
16/01/2019 Quyết Định 53/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình.
10/01/2019 Quyết Định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
09/01/2019 Quyết Định 26/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ công bố quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí
12