Hôm nay, ngày 13/11/2018
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

(Trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết Website
Công báo
Văn bản chờ đăng công báo
Văn bản QPPL
Văn bản theo lĩnh vực
Văn bản hết hiệu lực
v
v
v
v
Ngày ban hànhTrích yếu nội dungHiệu lực
28/08/2018 Quyết Định Số: 435/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình
24/08/2018 Quyết Định Số: 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Ninh Bình
23/08/2018 Quyết Định Số: 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ V/v ban hành bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn kiểu mới giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
22/08/2018 Chỉ Thị Số:17/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm học 2018-2019
20/08/2018 Quyết Định Số: 425/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
08/08/2018 Quyết Định Số: 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Quyết định V/v Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
06/08/2018 Quyết Định Số: 16/2018//QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tía định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình
08/06/2018 Quyết Định Số:10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với Đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
06/04/2018 Quyết Định Số: 219/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
05/04/2018 Quyết Định Số: 218/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh QĐ v/v công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
05/04/2018 Quyết Định Số:06/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành quy chế tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
30/03/2018 Quyết Định Số: 524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành chương trình tổng thể của tỉnh Ninh Bình về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018
26/03/2018 Quyết Định Số:185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
21/03/2018 Quyết Định Số:183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Bình
14/03/2018 Quyết Định Số: 178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
12