Hôm nay, ngày 19/07/2018
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

(Trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết Website
Công báo
Văn bản chờ đăng công báo
Văn bản QPPL
Văn bản theo lĩnh vực
Văn bản hết hiệu lực
v
v
v
v
Ngày ban hànhTrích yếu nội dungHiệu lực
11/01/2018 Quyết Định Số:40/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v công nhận cán bộ đầu nối thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
02/01/2018 Quyết Định Số: 01/QĐQPPL-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành quy định về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình
05/02/2018 Quyết Định Số: 2/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình v/v ban hành quy chế quản lý đô thị TP Ninh Bình
05/02/2018 Quyết Định Số: 136/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình V/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2017
28/02/2018 Quyết Định Số: 374/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ V/v công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
13/02/2018 Quyết Định Số:04/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
09/02/2018 Quyết Định Số:03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình V/v Người đứng đầu UBND cấp huyện
13/02/2018 Quyết Định Số: 158/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
14/03/2018 Quyết Định Số: 178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Bình
28/02/2018 Quyết Định Số:5/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình
26/03/2018 Quyết Định Số:185/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
21/03/2018 Quyết Định Số:183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QĐ v/v công bố danh mục TTHC, bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Bình