Hôm nay, ngày 23/10/2017
"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức."

(Trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
Liên kết Website
Công báo
Văn bản chờ đăng công báo
Văn bản QPPL
Văn bản theo lĩnh vực
Văn bản hết hiệu lực
v
v
v
v
Ngày ban hànhTrích yếu nội dungHiệu lực
24/01/2017 Quyết Định Số: 83/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính chuẩn hóa; sửa đổi, bổ sung; thay thế, bị thay thế; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
15/02/2017 Quyết Định Số:109/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hết hiệu lực năm 2016
02/03/2017 Quyết Định Số: 133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
19/01/2017 Quyết Định Số:73/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. Về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
15/03/2017 Quyết Định Số 04 /2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. V/v Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
16/02/2017 Quyết Định Số:01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
17/03/2017 Quyết Định Số: 06/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. Về việc ban hành Quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
29/03/2017 Quyết Định Số:07 /2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình
13/01/2017 Quyết Định Số: 55/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Ninh Bình và các khu vực phụ cận thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
17/03/2017 Quyết Định Số: 05/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH.Về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021
04/04/2017 Quyết Định Số:09/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai và tỷ lệ quy đổi khoáng sản thành phẩm, khoáng sản nguyên khai từ “m3” ra “tấn” để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
28/04/2017 Quyết Định Số:11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. Về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
25/05/2017 Quyết Định Số:14/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH.Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
28/04/2017 Quyết Định Số:12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH.Ban hành Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
29/05/2017 Quyết Định Số:304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình QUYẾT ĐỊNH. Về việc công bố Danh mục, Nội dung thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
1234