Hôm nay, ngày 29/09/2020
Trích yếu: 
Lĩnh vực: 
CQBH: Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành: 
Có hiệu lực từ: 
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
39 nq.pdf
Đăng Công báo:
Số 22 ngày 10/10/2019
Tổng số trang: