Hôm nay, ngày 29/09/2020
Trích yếu: 
Lĩnh vực: 
CQBH: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ngày ban hành: 
Có hiệu lực từ: 
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
32_quyet_dinh_cong_bo_tthc_cua_so_y_te_.pdf
02danh_muc_tthc_cua_so_y_te.pdf
Đăng Công báo:
Số 01 ngày 10/01/2020
Tổng số trang: