Hôm nay, ngày 29/09/2020
Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Chủ tịch UBND tỉnh
Liên kết Website

Tổng tập Công báo năm 2020

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 10/01/2020
1 văn bản
 
Số 02  ngày 13/01/2020
6 văn bản
 
Số 03  ngày 16/01/2020
1 văn bản
 
Số 04  ngày 20/03/2020
12 văn bản
 
Số 05  ngày 10/04/2020
14 văn bản
 
Số 07  ngày 30/05/2020
10 văn bản
 
Số 08  ngày 10/06/2020
1 văn bản
 
Số 09  ngày 15/06/2020
1 văn bản
 
Số 10  ngày 24/06/2020
1 văn bản
 
Số 11  ngày 26/06/2020
19 văn bản
 
Số 12  ngày 28/07/2020
7 văn bản
 
Số 13  ngày 10/08/2020
8 văn bản
 
Số 14  ngày 26/07/2020
34 văn bản
 
Số 06  ngày 04/05/2020
11 văn bản
 
Số 15  ngày 28/08/2020
19 văn bản
 
Số 16  ngày 30/09/2020
14 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

159 văn bản gồm 33 văn bản quy phạm pháp luật và 126 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2020
8 văn bản
 
Tháng 3 năm 2020
12 văn bản
 
Tháng 4 năm 2020
14 văn bản
 
Tháng 5 năm 2020
21 văn bản
 
Tháng 6 năm 2020
22 văn bản
 
Tháng 7 năm 2020
41 văn bản
 
Tháng 8 năm 2020
27 văn bản
 
Tháng 9 năm 2020
14 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
75 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
84 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Kiểm soát thủ tục hành chính
45 văn bản
 
Nông nghiệp môi trường
1 văn bản
 
Tổng hợp
112 văn bản
 
Văn hóa xã hội
1 văn bản