Hôm nay, ngày 23/10/2017
Tổng tập Công báo
Năm 2017
Năm 2016
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Chủ tịch UBND tỉnh
Liên kết Website

Tổng tập Công báo năm 2017

Các số Công báo đã xuất bản

Số 1  ngày 07/01/2017
2 văn bản
 
So 2  ngày 06/03/2017
1 văn bản
 
So 3  ngày 04/04/2017
8 văn bản
 
So 4  ngày 31/05/2017
4 văn bản
 
So 5  ngày 26/06/2017
6 văn bản
 
So 6  ngày 04/07/2017
1 văn bản
 
So 7  ngày 17/07/2017
17 văn bản
 
So 8  ngày 07/08/2017
6 văn bản
 
So 9  ngày 11/08/2017
2 văn bản
 
So 10  ngày 15/08/2017
7 văn bản
 
So 11  ngày 07/09/2017
2 văn bản
 
Số 12  ngày 18/10/2017
5 văn bản
 
 

Văn bản đã đăng Công báo

61 văn bản gồm 61 văn bản quy phạm pháp luật và 0 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 1 năm 2017
2 văn bản
 
Tháng 3 năm 2017
1 văn bản
 
Tháng 4 năm 2017
8 văn bản
 
Tháng 5 năm 2017
4 văn bản
 
Tháng 6 năm 2017
6 văn bản
 
Tháng 7 năm 2017
18 văn bản
 
Tháng 8 năm 2017
15 văn bản
 
Tháng 9 năm 2017
2 văn bản
 
Tháng 10 năm 2017
5 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình
15 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
46 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Kiểm soát thủ tục hành chính
61 văn bản